Internacional chat😋 2020

, Internacional chat😋 2020, Grupos de WhatsApp

Publicado Por nicole

✤Temática✤ ✤✤

𝙻𝚞𝚗𝚎𝚜: ä́c̈́ẗ́ḯv̈́ḯd̈́ä́d̈́ë́s̈́ c̈́ö́n̈́ ä́l̈́g̈́ú̈́n̈́ ẗ́ë́m̈́ä́ d̈́ë́ ǘn̈́ä́ s̈́ë́r̈́ḯë́.̈́

𝙼𝚊𝚛𝚝𝚎𝚜: r̎e̎c̎o̎m̎e̎n̎d̎a̎c̎i̎ó̎n̎ d̎e̎ s̎e̎r̎i̎e̎s̎ y̎ p̎e̎l̎í̎c̎u̎l̎a̎s̎🎞 d̎e̎ n̎e̎t̎f̎l̎i̎x̎,̎ D̎i̎s̎n̎e̎y̎🧚‍♀️,̎ A̎m̎a̎z̎o̎n̎🧚‍♂️

𝙼𝚒𝚎𝚛𝚌𝚘𝚕𝚎𝚜: j̻u̻e̻g̻o̻s̻,̻ v̻e̻r̻d̻a̻d̻ y̻ r̻e̻t̻o̻🧨

𝙹𝚞𝚎𝚟𝚎𝚜: l͚i͚b͚r͚e͚📓

𝚅𝚒𝚎𝚛𝚗𝚎𝚜: c̳o̳n̳f̳e̳s̳i̳o̳n̳e̳s̳🤫

𝚂𝚊𝚋𝚊𝚍𝚘: h͊a͊b͊l͊a͊r͊🗣d͊e͊ l͊o͊ q͊u͊e͊ s͊e͊a͊.͊

𝙳𝚘𝚖𝚒𝚗𝚐𝚘: p̝a̝r̝a̝ p̝a̝s̝a̝r̝ v̝i̝d̝e̝o̝s̝📹,̝ f̝o̝t̝o̝s̝📷,̝ a̝u̝d̝i̝o̝s̝🦻 y̝ s̝t̝i̝c̝k̝e̝r̝s̝ d̝e̝ a̝l̝g̝ú̝n̝ t̝e̝m̝a̝ d̝i̝v̝e̝r̝t̝i̝d̝o̝.✤Temática✤ ✤✤

𝙻𝚞𝚗𝚎𝚜: ä́c̈́ẗ́ḯv̈́ḯd̈́ä́d̈́ë́s̈́ c̈́ö́n̈́ ä́l̈́g̈́ú̈́n̈́ ẗ́ë́m̈́ä́ d̈́ë́ ǘn̈́ä́ s̈́ë́r̈́ḯë́.̈́

𝙼𝚊𝚛𝚝𝚎𝚜: r̎e̎c̎o̎m̎e̎n̎d̎a̎c̎i̎ó̎n̎ d̎e̎ s̎e̎r̎i̎e̎s̎ y̎ p̎e̎l̎í̎c̎u̎l̎a̎s̎🎞 d̎e̎ n̎e̎t̎f̎l̎i̎x̎,̎ D̎i̎s̎n̎e̎y̎🧚‍♀️,̎ A̎m̎a̎z̎o̎n̎🧚‍♂️

𝙼𝚒𝚎𝚛𝚌𝚘𝚕𝚎𝚜: j̻u̻e̻g̻o̻s̻,̻ v̻e̻r̻d̻a̻d̻ y̻ r̻e̻t̻o̻🧨

𝙹𝚞𝚎𝚟𝚎𝚜: l͚i͚b͚r͚e͚📓

𝚅𝚒𝚎𝚛𝚗𝚎𝚜: c̳o̳n̳f̳e̳s̳i̳o̳n̳e̳s̳🤫

𝚂𝚊𝚋𝚊𝚍𝚘: h͊a͊b͊l͊a͊r͊🗣d͊e͊ l͊o͊ q͊u͊e͊ s͊e͊a͊.͊

𝙳𝚘𝚖𝚒𝚗𝚐𝚘: p̝a̝r̝a̝ p̝a̝s̝a̝r̝ v̝i̝d̝e̝o̝s̝📹,̝ f̝o̝t̝o̝s̝📷,̝ a̝u̝d̝i̝o̝s̝🦻 y̝ s̝t̝i̝c̝k̝e̝r̝s̝ d̝e̝ a̝l̝g̝ú̝n̝ t̝e̝m̝a̝ d̝i̝v̝e̝r̝t̝i̝d̝o̝.

Esperamos disfrutes tu estadía en el Grupo de WhatsApp “Internacional chat😋 2020″
Si deseas unirte a otro Grupo de WhatsApp de la categoría amistad
Ten un excelente dia, haz muchas amistades, se respetuoso y recuerda que de todo se aprende, en especial de los fracasos.


Deja un comentario